Ligeia (Gia)

Budding new socialite

Description:

Clan: Toreador
Player: Liz

Bio:

Ligeia (Gia)

Fort Worth Meta-Chronicle Dez